KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Faktoring tanımı; mal ve hizmet satışlarından doğmuş/doğacak vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından devir alınması ve yönetilmesi işlemidir.

Yasal mevzuat gereği; Faktoring şirketlerinin, faktoring işlemine konu müşterilerle yazılı sözleşme yapmaları zorunludur.

Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş., faaliyet konusu ile ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileri (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, kredi bilgileri, ödeme bilgileri, cinsiyet, meslek, eğitim, medeni durum, araç ve tapu bilgileri vesaire) müşterilerinden talep eder. Bu kişisel veriler; Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin hizmetlerinden yararlanabilmek adına, açık rızaya istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.Maddesi - 2.bendinde öngörülen diğer hallere istinaden talep edilir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenerek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanır.

Müşteriler, müşterek müteselsil borçlular ve temlik borçluları ile ilgili tüm kişisel veriler, Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. veri tabanında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12.Maddesi doğrultusunda gizli olarak saklanır ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Kişisel veriler, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi/ yurt dışı mevcut ve ileride olabilecek iştiraklerine, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimize destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi / yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilir. Belirtilen amaçlarla kişisel veriler Bankacılık Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, Masak Mevzuatı ve Faktoring Şirketlerini ilgilendiren doğrudan ve / veya dolaylı mevzuatlar sebebiyle işlenir.

Kişisel veriler veri tabanımızda müşteri numaralarına göre maksimum güvenlik önlemleri ve sınırlı erişim esas alınarak muhafaza edilir. Güvenlik denetimi, Şirketimiz İç Kontrol Birimi ve BDDK’ nın yetkili kılmış olduğu bağımsız denetim firmalarından alınan denetleme hizmeti ile sağlanır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Silinmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; 6698 sayılı kanun 7.Maddesi 1.bendine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 82.Maddesi, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 138.Maddesi’ne göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.

Kişisel verilerin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak Kişisel Verisi işlenen kişinin, her zaman bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme ve verilmiş onayı geri alma hakkı bulunur. Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Silinmesi Politikasında belirtilen amaçlar ve kişisel verileri edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşılan kişisel veriler üzerinde 6698 sayılı kanun 11.Maddesi doğrultusunda talepte bulunma hakkınız bulunmaktadır.

Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş., kişisel verilerin korunmasına azami ölçüde önem verir. Bu yüzden Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesine karşı gerekli önlemleri alır. Bilgi Sistemleri Güvenliği ile ilgili BDDK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketlerine her yıl denetim yaptırır. Çalışanlarına, Bilgi Sistemleri Güvenliği ile ilgili farkındalık yaratılması anlamında gerekli eğitimleri verir, Çalışanlarından Bilgi Güvenliği Taahhütnamesini yazılı olarak alır.

Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. , kişisel verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güncelliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli dikkati göstermeyi taahhüt eder. Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. bu durumu derhal müşterilerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Silinmesi Politikası’nda zaman zaman faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Silinmesi Politikası www.mertfinans.com.tr web sitesine konulmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.